top of page

מידע מקצועי תרמוגרפיה

מידע מקצועי ומאמרים המוגשים לכשירות ללקוחות בנושאי בדיקות תרמוגרפיות בנושאי בדיקות חשמל לרישוי ובטיחות עסקים.

חשיבות פתיחת הפנלים
כידוע, פלסטיק שקוף לאור אך אינו שקוף לאינפרא אדום - כך גם כיסויי המתכת. מכאן שכדי לקבל נתנוני אמת יש להסיר את כיסויי הפלסטיק והמתכת ולהגיע למצב של קשר עין עם הרכיבים בזמן הבדיקה


 

הוראות עבודה לסריקות
מטרת מסמך זה להגדיר את הפעולות שיש לבצע באתר הנבדק כדי להשיג את התוצאות הטובות ביותר ולהפיק את מירב התועלת ללקוח מהסריקה התרמית בלוחות החשמל.


 

סרטון הדרכה סריג IR
סרטון הדרכה- פלסטיק אינו שקוף


 

התקן האמריקאי
בארץ לצערנו אין עדיין תקן המחייב סריקות באינפרא אדום. בארצות הברית נתקבל
המסמך NFPA 70 B שנוסח על ידי מכבי האש של ארצות הברית כתקן אמריקאי מחייב לנושא תחזוקת לוחות החשמל ב – 6.8.98 מצורף כאן הקטע המתייחס לסריקות באינפרא מתורגם לעברית .

פסק דין
תמצית פסק דין בנושא ספקטרום. עמי שפט הנדסת חשמל נגד 1.סירי משה, שחם צור, אינפראתרם-ייעוץ ובדיקה תרמוגרפיים בע"מ.

bottom of page