top of page
Record heat emission at the Chimney of energy station with infrared thermal cameras .jpg

בדיקת תרמוגרפית לתנורים וארובות 

איתור פגמים ושחיקה בבידוד תנורים וארובות

איתור פגמים ושחיקה בבידוד תנורים וארובות. עקב החום ובלאי נשחק החלק הפנימי בדיפון התנורים, מיפוי תרמי יאתר נקודות הכשל. פריצת חום דרך נקודת הכשל יכולה לגרום לסיכון חיי אדם ולנזקים יקרים.

הסריקה באינפרא אדום לאיתור הבידוד בתנורים מתבצעת ע”י צוותי החברה, הערוכים לתת מענה בפריסה ארצית, הצוות מצויד במצלמה משוכללת. נתוני הסריקה מעובדים ומוגשים בדו”ח מסודר בליווי תמונות להמחשה וכן המלצות לתיקון הליקויים. 

להלן תמונות להמחשת איתור תקלה בידוד תנורים. 

Record heat emission at the Chimney of energy station with infrared thermal cameras .jpg

בדיקת נזילות בקיטור 

בדיקת קיטור מלכודות קיטור לקויות גורמות לאבדן אנרגיה בזבוז כסף והקטנת תפקודי המערכת סריקה באינפרא אדום יכולה לאתר מלכודות לקויות ולמנוע איבודי אנרגיה ולחסוך כסף רב.

הסריקה באינפרא אדום לאיתור מלכודות קיטור מתבצעת ע”י צוותי החברה, הערוכים לתת מענה בפריסה ארצית, הצוות מצויד במצלמה משוכללת. נתוני הסריקה מעובדים ומוגשים בדו”ח מסודר בליווי תמונות להמחשה וכן המלצות לתיקון הליקויים.

bottom of page