top of page

אישור מכבי אש

אישור מכבי אש בתחום החשמל

אישור מכבי אש כתהליך רישוי העסקים קיימות היום מספר דרישות בתחומים שונים. בתחום החשמל קיימת דרישה לאישור מכבי-אש לשם קבלת הרישיון. מכבי-אש בודקים אספקטים שונים של מיגון העסקים מפני אש.

אישור מכבי אש בתחום החשמל

בתחום החשמל קיימת דרישה של מכבי האש ל”בדיקת בודק” בלוחות החשמל וכחלק מתהליך הבדיקה מתעורר גם צורך בסריקות תרמוגרפיות בלוחות החשמל. חברתנו תוכל לסייע בביצוע הבדיקות, במתן המלצות לתיקון (במידה ויתגלו ליקויים) ובבדיקה חוזרת לאחר התיקונים לשם עמידה בתקנים לקבלת האישור והרישיון.

bottom of page