top of page
thermal imaging inspection of electrical equipment.jpg

בדיקות תרמוגרפיות ללחות חשמל

שרפות קורות מתקלות חשמל אפשר למנוע ע"י בדיקה תרמוגרפית

בדיקות תרמוגרפיות על פי נתונים עולמיים שריפות מלוחות חשמל הן הקטלניות ביותר ובהן נגרמים הנזקים הכבדים ביותר.30% מהשריפות נגרמות כתוצאה מכשל חשמלי. בדיקות תרמוגרפיות  מונעות שריפות.
כמו שניתן לקרוא בכתבה בדיקות תרמוגרפיות אינן מחויבות על פי חוק למרות שחברת חשמל ומכבי אש מבצעות בדיקות תרמוגרפיות הן אינן דורשות סריקה תרמוגרפית מאחרים.
מדוע? מדוע מה שהן דורשות מעצמן הן לא דורשות מאחרים ? מדוע הן אינן מחיבות בדיקה תרמוגרפית?

שריפות חשמל הן מהשריפות הקטלניות ביותר וזאת ממספר סיבות:

בדיקות תרמוגרפיות ללחות חשמל

חשוב לעשות סריקה תרמוגרפית למניעת שריפה  מלוחות החשמל.

למה חשוב לעשות סריקה תרמוגרפית ?

מערכת החשמל מהווה את רשת העצבים של העסק. האש יכולה להתפשט דרך פירי הכבלים מקומה לקומה.
שיתוק של מערכת החשמל גורם לנזקים ישירים ועקיפים ע"י האש והעשן.העשן הנפלט מהחומרים הפלסטיים, כבלים, רכיבים, המרכיבים את מערכת החשמל הוא קטלני לחיי אדם, וגורם נזק למערכות אחרות כמו, מערכת המחשבים.

הטיפול המונע לבדיקת תקלות בלוחות חשמל עד היום הסתמך על:

א. בדיקה ויזואלית תקופתית של לוחות החשמל.

ב. חיזוק ברגים תקופתי של לוחות החשמל מה שרואים מחזקים.

שני אלו טובים אך, אינם מספיקים, כי אינם יכולים לענות על מגוון הגורמים לשריפות חשמל כפי שיפורטו להלן.

הסיבות העיקריות לשרפות ותקלות בלוחות חשמל

1. מגעים רופפים - מחבור לקוי או התרופפות עם הזמן.

2. זרמי יתר - מתכנון או בצוע ליקויים.

3. רכיבים לקויים- שהמגע הפנימי בתוכם לקוי.

4. הזדקנות רכיבים או חווט.

האפקט המשותף לכל הגורמים הנ"ל הוא פליטת חום. בדיקות תרמוגרפיות , סריקה באינפרא אדום מאתרת את התקלות שהוזכרו לעיל בשלב המוקדם שלהן, נקודות אלו לא ניתן היה לאתר עד היום בדרך אחרת בדיקות תרמוגרפיות זו השיטה.

אתור מוקדם של נקודות אלו מאפשר

  • להקטין סכנת שריפה.

  • לחסוך זמן - לתכנן הטיפול בנקודות התורפה מראש. ולמנוע השבתה בלתי מתוכננת.

  • לחסוך כסף - לדעת על נקודות התורפה מבעוד מועד ולהתכונן לטיפול בהן.

  • לקבל שקט נפשי ולוודא שהמערכת אינה מסוכנת.

  • לבצע בקרת איכות להתקנה חדשה או לבקר את איכות הרכיבים המותקנים.

  • בדיקות תרמוגרפיות מבוצעות בזמן העבודה ואינן מפריעות למהלך התקין של העבודה.

כתבה: כרבע מהשריפות פורצות בגלל תקלת חשמל

כתבה שריפות במערכת החשמל
כתבה כרבע מהשריפות פורצות בגלל תקלת חשמל
bottom of page